AWERTRAVEL  CK

pozýva na púť

Svätá zem/Jordánsko - Izrael
západný a východný breh Jordánu

Cena:  1.250,- €

Sprievodca: o. Miroslav Pohár

Termín:  19.4. – 1.5.2023

 

V cene je zahrnuté:

- medzinárodná letenka Krakow -   Tel Aviv  –  Krakow

- servisné poplatky

- hotelové ubytovanie s polpenziou

- doprava  klimatizovaným autobusom počas celého pobytu

- odborný sprievodca – kňaz

- vstupy v Jordánsku vrátane Petry

-  vstupy do všetkých NP v Izraeli vrátane Qumránu, Masady  (okrem lanovky), vstupy podľa programu v Izraeli,  vstup do Petry

 

V cene nie je zahrnuté:

- hraničné poplatky Izrael - Jordánsko, víza,  obslužné a  audiosprievodca – slúchadlá pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza, ktoré spolu predstavuje sumu 100,- € (platí sa priamo sprievodcovi)

- fakultatívne výlety

- príplatok za aktuálne pandemické opatrenia, ktoré môže vyžadovať Izrael (testy, miestny sprievodca, nižší počet pútnikov v skupine atď.)

- transfér z Košíc do Krakova 30,- €

 

Možný príplatok:

- komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:  poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 32,50 €, alebo  pandemic 52,- €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

 

Program pútnického zájazdu:

1.deň: zraz podvečer transfer z Košíc do Krakowa, odlet do Tel Avivu v nočných hodinách.

2.deň: po prílete o 5.35 hod. ranná toaleta na letisku. Odchod do Banias, kde vyviera jeden z prameňov rieky Jordán. Lokalita sa spomína i v Novom Zákone, evanjelista Matúš (16, 13-20), tu si kresťania obnovujú krstné sľuby. Návšteva národného parku Tel Dan, kde bolo starobylé náboženské centrum židov aj kresťanov /vykopávky z doby brondzovej 2200 – 1550 pr. Kr./, ako i nálezy z obdobia osídlenia Izraelitmi /10.-9. st. pr. Kr./. V nádhernej prírode vyvierajú viaceré pramene, ktoré napájajú rieku Jordán. Starobylý areál Seforis – v minulosti hlavné mesto Galiley, podľa kresťanskej tradície tu žili rodičia Panny Márie, kňaz Joachim s manželkou Annou. Podľa svätého Teodózia sa v mestečku cestou do Betlehema zastavili traja mudrci. Výstup na horu Tábor peši, alevo taxíkom za 8,-USD, prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Nazareta, Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa, večera, ubytovanie.

3.deň: po raňajkách presun do Haify - nad mestom sa týči pohorie Karmel. Tu nad jaskyňou, v ktorej žil prorok Eliáš, je vybudovaný chrám Stella Maris, miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Odchod do mesta Akko, ktoré patrí medzi najstaršie v krajine. Východná geografická poloha popri skorom osídlení podmienila i túžbu susedných mocnárov ovládať toto strategicky významné miesto, čo malo za následok mnohé vojnové konflikty. Po úspešnej križiackej výprave bolo stanovené za hlavné mesto Latinského kresťanského kráľovstva. Dodnes sa zachovali mohutné hradby obklopujúce pevnosť. Následne Cezarea Prímorská – založil Herodes Veľký, bola rezidenciou rímskeho prefekta a po zničení Jeruzalema v roku 70 hlavným mestom provincie Judea. Dodnes sa zachovala časť aquaduktu, ktorý privádzal vodu z prameňov na úpätí hory Karmel. Návrat do Nazareta, večera, ubytovanie

4.deň: po raňajkách presun ku Galilejskému jazeru, Hora Blahoslavenstiev, Tabgha  - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Možnosť plavby po Galilejskom jazere, tiež možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna synagóga. Návrat do Nazareta, večera, ubytovanie.

5.deň: po raňajkách presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Hora Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Zastávka v Madabe – mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami.  Presun do Petry, večera a ubytovanie.

6. deň: po raňajkách celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka,  (až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskom chráme), večera a ubytovanie v Petre.

7.deň: po raňajkách odchod do Izraela. Jericho – najstaršie obývané mesto sveta, mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimeja a navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43).  Qasr al Jahúd -  miesto Ježišovho krstu na hraniciach Izraela a Jordánska, miesto pôsobenia sv. Jána Krstiteľa. Zastávka pri Mŕtvom mori, možnosť kúpania. Prehliadka archeologického areálu Qumrán, kde boli v roku 1947 v jaskyniach v hlinených nádobách objavené unikátne zvitky z rokov 150 pr.Kr. – 70 n.l. , ktoré obsahujú starozákonné texty.  Odchod do Betlehema, večera, ubytovanie

8.deň: po raňajkách program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, (Pevnosť Herodion, ktorú dal vybudovať na umelo navŕšenom kopci kráľ Herodes Veľký (74 – 4 pred n. l.). Ein Karem - návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety.

9.deň: po raňajkách Jeruzalem - Olivová hora, Betfage, Pater Noster (Otče náš), návšteva Dominus Flevit, miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.  Getsemanská záhrada, Bazilika Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), Bazilika hrobu Panny Márie. Múr nárekov, Hora Sion – Večeradlo a Bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a ubytovanie v Betleheme.

10.deň: po raňajkách prehliadka Betánie, miesto vzkriesenia Lazara. Návšteva starovekej pevnosti Masada /UNESCO/. Dal ju vybudovať na izolovanom skalnom útese Herodes Veľký v 1. storočí pred Kr., počas prvej židovskej vojny sa stala posledným miestom odporu židovských povstalcov proti Rimanom. Presun k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

11.deň:  po raňajkách Jeruzalem – staré mesto, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta –  Via Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu a Kalvária. Večera a ubytovanie v Betleheme.

12.deň: po raňajkách náboženský program v Betleheme, cestou na letisko Lod – mesto leží vo vnútrozemí, od Tel Avivu je vzdialené približne 22 km. V Starom Zákone v Prvej knihe kroník (8, 12) sa píše, že Lod postavil Samad z Benjamínovho rodu. Za pozornosť stojí Katedrála svätého Juraja. Joppe – Jaffa, historická lokalita, štvrť Tel Avivu. Podľa Starého Zákona mesto patrilo izraelskému kmeňu Dan (Joz 19, 46-47), ktorý oň zvádzal boj s Filištíncami. Kláštor a Kostol svätého Petra, Šimonov dom... Odlet do Krakowa o 21.10 hod. Po prílete transfér na Slovensko.

13.deň: príchod v skorých ranných hodinách.

 

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.