Pútnické miesto

Svojou výhodnou geografickou polohou s kapacitne vhodným chrámom sa odpust v Sečovciach stal centrálnym miestom cyrilometodského kultu v košickej eparchie. Tématicky je odpust v Sečovciach zameraný na obnovu života rehoľných komunít.

Viac informácií

 

Sečovský protopresbyterát

Dňa 15.6.2008 vladyka Milan Chautur, košický eparcha vyhlásil farnosť Sečovce za sídlo sečovského protopresbyterátu. Jej prvým protopresbyterom bol menovaný ThLic. Miroslav Pohár, farár v Sečovciach. Je to najmenší protopresbyterát v košickej eparchii.

Viac informácií

Sestry rádu sv. Bazila Veľkého

Erb

Prvé sestry prišli do Sečoviec v roku 1945, ale 29. augusta 1950 museli kláštor opustiť a presťahovať sa do sústreďovacieho kláštora v Trenčíne. V čase totality slúžil kláštor ako detské jasle. Keďže po páde komunizmu nebolo možné vrátiť sa do pôvodného kláštora sestry si kúpili a zrekonštruovali rodinný dom, ku ktorému pribudovali kaplnku, zasvätenú Trom svätiteľom. V súčasnosti tu žije 10 sestier rádu sv. Bazila Veľkého. ďalšie komunity sestier žijú v Trebišove, Vranove nad Topľou a Bratislave.

Viac informácií

Citát z Božieho slova

" Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. "
- Evanjelium podľa Matúša 5, 44-45