Architektonický vývoj a umelecká výzdoba

chrámu sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach

 

Dominantou každého mesta či obce je katedrála, kostol, cerkev  či iný boží chrám. Už z diaľky charakterizuje mestskú scenériu. Už podľa chrámu vieme identifikovať, to ktoré mesto alebo obec.

Mesto Sečovce sa nachádza v košickom kraji v okrese Trebišov. Toto mesto leží na úpätí Dargovských hôr v západnej časti Východoslovenskej nížiny, na ceste medzi Košicami a Michalovcami. Už pri vstupe do mesta, zo západnej alebo východnej strany, nás upúta pohľad na vysokú vežu gotického kostola Nanebovzatia Panny Márie a na gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda.

Svojou polohou tvoria Sečovce bránu Zemplína.  „Prvá písomná zmienka o Sečovciach pochádza z listiny z roku 1256, kedy sa spomína ako sídlisko. V roku 1356 Sečovce patrili zvolenskému županovi Gálovi Szécsimu, podľa ktorého dostali aj názov Gálszécs. V rámci Zemplínskej župy sa už v roku 1777 Sečovce spomínajú ako okres."

 

História farnosti

Časť veriacich Sečoviec sú gréckokatolíci. Do roku 1753 patrili do farnosti Trnávka, dnešnej filiálky farnosti. „O založenie farnosti sa najviac pričinil mukačevský biskup Michal Olšavský. Pôvodný chrám Nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1756, ďalší, na ktorý sa pamätajú aj súčasníci, v roku 1885." Tento chrám bol v 2. sv. vojne zbúraný. Sečovskí veriaci zostali po prechode frontových udalostí bez chrámu. Bohoslužby odbavovali vo farskej budove.

„Základný kameň  dnešného chrámu posvätil 3. augusta 1969 o. ordinár Ján Hirka. Predsavzatie vybudovať si moderný chrám sa uskutočnilo v priebehu piatich rokov.  Základný kameň farského chrámu bol položený v jubilejnom Cyrilskom roku, a preto chrám je zasvätený úcte obidvoch solúnskych bratov – sv. Cyrilovi a Metodovi.." „Keď už bol chrám takmer hotový, sečovskí veriaci museli časť veže zbúrať, lebo nebola po vôli vtedajšiemu totalitnému systému." Dodnes chýba na veži chrámu kovová konštrukcia s krížom, ktorú veriaci museli v roku 1976 odstrániť. K farnosti Sečovce patrí filiálka - Trnávka a Albinov. „Veriaci z Trnavky sa schádzali na bohoslužby len do dreveného baráku. V roku 1969 ukončili výstavbu svojho chrámu, ktorý je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky." V Albinove je kaplnka, ktorá je zasvätená Presvätej Bohorodičke Spolutrpiteľke.

 

Život vo farnosti

So sečovskou farnosťou a s Chrámom sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach je azda najviac spojené meno o. Pavla Tirpáka. Jeho výstavbe venoval značné svoje sily. On prečítal zakladajúcu listinu nového moderného chrámu a po mnohých nepredvídaných ťažkostiach a prekážkach ho on v tichosti po dokončení výstavby aj posvätil 16. mája 1975. Pán ho obdaril milosťou vykonávať službu pri oltári tohto chrámu už v dôchodkovom veku a to práve toľko rokov, koľko mu ju odopierala ľudská zloba po akcii "P"- (pravoslavizácie 28. apríla 1950).  Z tohto chrámu si svojho verného služobníka Pán povolal k sebe v pondelok, na Nový rok 1993."  V evanjelizácii tejto farnosti  pokračoval o. Peter Sabol, ktorý tu pôsobil tri roky. V jeho práci následne pokračoval o. Andrej Slodička, ktorého v roku 1998  vystriedal o. Štefan Keruľ-Kmec, ktorý pôsobil vo farnosti desať rokov. V roku 2008 vladyka Milan zriadil Sečovciach nový protopresbyteriát  a  za jeho protopresbytera menoval o. Miroslava Pohára, ktorý pôsobí v Sečovciach doposiaľ. V rámci doterajších možnosti naša farnosť organizovala rôzne stretnutia či aktivity:     

· Organizovanie celoeparchiálnej odpustovej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda

· Organizovanie celoeparchiálneho volejbalového turnaja dievčat

· Plánovanie, organizovanie a vedenie mládežníckych stretnutí a stretnutí s deťmi, ktoré zahŕňajú rôzne aktivity

· Stretnutie rodičov, novomanželov, manželských párov

· Stretnutie snúbencov v rámci prípravy na manželstvo

· Vyučovanie biblických hodín podľa vekovej kategórie

· Organizovanie biblických súťaži v rámci protopresbyterátu

· Organizovanie športových voľnočasových aktivít pre deti, mládež i dospelých

· Organizovanie duchovných obnov pre  veriacich  našej farnosti, ale aj celého protopresbyterátu

· Návšteva opustených, nemocných a starých ľudí

· Prijímanie pocestných a poskytovanie služieb, predovšetkým v duchovných potrebách blížnych a mnoho iných drobných služieb, ku ktorým sme povolávaný potrebami súčasnej doby.

Áno, práve doba, v akej žijeme nám ukazuje ďalšiu možnosť, ba až nutnosť, v sociálno –   pastoračnej oblasti. Doposiaľ sme sa v našej činnosti zameriavali na deti a mládež, no teraz   vnímame potrebu vytvárať podmienky pre duchovnú službu, rodinám, teda matkám a otcom našich rodín. Akoby už nestačil apoštolát vo forme farskej a školskej katechézy. Je nutné zamerať sa na jednotlivca, jeho potreby, radosti a problémy, aké sú súčasťou jeho existencie. Toto je naša túžba, vyvierajúca z kontemplácie Kristovej Tváre súčasného človeka.

 

Vonkajšia charakteristika Chrámu sv. Cyrila a Metoda

Chrám je postavený v modernom štýle a charakteristickým znakom je jeho stupňovitá stavba. Stavba je rozdelená na tri stupne, postupne sa znižujúcich od východu na západ. Na východe je polkruhovitá svätyňa prepojená s najvyššou časťou chrámu sklenenou vitrážou s mozaikou. Projekt stavby tohto chrámu bol prevzatý zo zahraničia a preto neobsahoval „klasický ikonostas" typický pre gréckokatolícke chrámy. Projektantom tejto stavby je arch. Hájek z českej republiky. Ikonostas je znázornený vo forme mozaiky na sklenenej vitráži chrámu. Jednotlivé stupne tejto stavby sú presklené preto je chrám dostatočne presvetlený. Ďalšou charakteristickou črtou chrámu je jeho veža s kruhovým pôdorysom a tromi radmi obdĺžnikových okien. Tieto okná nie sú zasklené a tak lepšie vyznieva hlas zvonov. V chrámovej veži sú umiestnené tri elektrický ovládané zvony- sv. Ján Krstiteľ, sv. Mikuláš a sv. Peter a Pavol.  Vstupné priečelie je charakterizované širokými vchodový   dvermi, nad ktorými je okenná časť presvetľujúca chór. Rámy bočných okien a vchodových dverí  boli pôvodne z hliníkového materiálu. V 90-tých rokoch minulého storočia boli nahradené drevom. Na priečelí chrámu pribudla maľba sv. Cyrila a Metoda, Panny Márie s anjelmi a nápis: „Presvätá Bohorodička zachráň nás."

 

Interiér chrámu

„Chrám je priestorový 35 m dlhý a 20 m široký. Chrámové lavice sú obtiahnuté koženkou a počet miest na sedenie je 420. Chrám je centrálne vykurovaný." Po zriadení Košického apoštolského exarchátu, v rámci liturgických úprav, postavili gréckokatolícki veriaci ikonostas, v roku 1998. Dali vymaľovať svätyňu a časti stien pred ikonostasom. Ďalšia maľba je v pláne. Autorom jedinečných nástenných malieb v byzantskom štýle je Rastislav Bujna. „V strede ikonostasu sa nachádzajú cárske alebo kráľovské dvere, sväté alebo hlavné, ktoré vedú do stredu svätyne. Cárskymi sa nazývajú aj preto, lebo nimi vchádza „Kráľ slávy," Svätými sa nazývajú preto, lebo cez ne sa vynáša sv. prijíma. Veľkými alebo hlavnými sa nazývajú preto, lebo sú väčšie ako dvoje bočných dverí." Na pravej a ľavej strane cárskych dverí sú diakonské dvere. „Diakonské sa nazývajú preto, lebo cez ne vchádzajú diakoni do svätyne." Po pravej strane svätých dverí je ikona Krista – Učiteľa s knihou evanjelia, a ikona sv. Cyrila, po ľavej strane je ikona Bohorodičky s Ježišom na rukách a ikona sv. Metoda. Ďalší rad je vytvorený z ikon sviatkov Pána a Bohorodičky – je ich 12. Nad svätými dverami uprostred sviatkov je ikona Poslednej večere. Na vrchole ikonostasu je kríž s Ukrižovaným a pod krížom stojí Bohorodička so sv. apoštolom  Jánom. Krásne riešenie modernej architektúry a východných prvkov zapadá do celkového interiéru chrámu. Vo svätyni sa nachádza oltár – prestol. „Oltár prestavuje samého Ježiša Krista, preto mu patrí najväčšia úcta a česť." Pôvodný oltár bol upravený tak, aby vyhovoval novým liturgickým úpravám. Na oltári je umiestnený svätostánok a podľa tradície Východu aj sedemramenný svietnik. Naľavo od oltára je umiestnený žertveník, na ktorom sa pripravujú dary na sv. liturgiu. A na pravo od oltára je vchod do sakristie. Za oltárom sa nachádza sidališče - miesto pre biskupa, kňaza a diakona.

 

Svätý Cyril a Metod – patróni eparchie

Listom apoštolského exarchu Milana Chautura, CSsR, Pod ochranou solúnskych bratov, zo dňa 5. júla 1997, boli svätí  apoštoli  Cyril a Metod, vyhlásení za patrónov Košického apoštolského exarchátu. Gréckokatolícky chrám v Sečovciach sa takto stal miestom každoročných exarchátnych spomienkových slávností. V tento deň sa do sečovského chrámu schádzajú pútnici z blízkeho aj z ďalekého okolia. Odpustová slávnosť sa začína v predvečer sviatku akadémiou k solúnskym bratom, akatistom k sv. Cyrilovi a Metodovi. Večernú sv. liturgiu slávi košický eparcha vladyka Milan. Po sv. liturgií nasleduje beseda s vladykom a ďalšie pobožnosti . Na druhý deň ráno, v samotný sviatok,  sa liturgický program začína modlitbou utierne, pokračuje  staroslovienska  sv. liturgia. Vyvrcholením  odpustovej  slávnosti je archijerejská sv. liturgia, pri ktorej koncelebrujú kňazi našej eparchie.

 

Záver

Sečovská farnosť nemala vedenú kroniku a o histórii farnosti je veľmi málo materiálu. Živú kroniku tvoria pamätníci tejto farnosti, ktorí majú túto farnosť hlboko zapísanú vo svojom srdci.  

Pán Boh zaplať za takéto obetavé srdcia a dlane, ktoré sú ochotné stále pomáhať a pracovať pre dobro tejto farnosti!