Pútnické miesto Sečovce
 
              Sviatok sv. Cyrila a Metoda (5. júl) 
 
Svojou výhodnou geografickou polohou s kapacitne vhodným chrámom sa odpust v Sečovciach stal centrálnym miestom cyrilometodského kultu v košickej eparchie. Tématicky je odpust v Sečovciach zameraný na obnovu života rehoľných komunít.
 
Tradícia odpustových slávností celoeparchiálneho významu v Sečovciach bola založená týmto dekrétom vladyku Milana s názvom:
 
              "Pod ochranou solúnskych bratov"
 
Trojjediný Boh vo svojej nekonečnej dobrote a svätej prozreteľnosti dovolil ustanoviť apoštolský exarchát, aby sme v ňom oslavovali jeho dobrotu a silu a dožičil nám počúvať radostnú zvesť o našej spáse prostredníctvom svätých bratov Konštantína Cyrila a Metoda. Z moci danej mi menovacou bulou Svätého Otca Jána Pavla II. Ecclesiales Communitates a následným uvedením do úradu apoštolského exarchu košického, pri zachovaní kánona 269 Kódexu kánonov východných cirkví o konsenze presbyterskej rady, aby sme mali svojich zástancov pred všemohúcim Bohom, vyhlasujem svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov slovanských, za patrónov Košického apoštolského exarchátu. Nech títo dvaja svätci vzývajú a prosia o pomoc v Košickom apoštolskom exarcháte ako tí, prostredníctvom ktorých budeme zvolávať Božie požehnanie na veriacich tohoto novozriadeného cirkevného subjektu, ako aj na všetky podujatia a diela, ktoré majú slúžiť k väčšej sláve Božej a spáse nesmrteľných duší.
 
Odporúčam sviatok slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda sláviť so všetkou nábožnosťou v Apoštolskom exarcháte košickom 5. júla, v deň, v ktorom ho slávi aj západná cirkev na Slovensku.
 
Dané v Košiciach na sviatok svätých apoštolov rovných Cyrila a Metoda 5. júla 1997.
 
                                                       Milan CHAUTUR, CSsR apoštolský exarcha