Oznamy
 
  • 20. mája slávime Svätodušný Pondelok – sviatok Najsvätejšej Trojice.

  • V piatok po sviatku Zoslania Svätého Ducha máme voľnicu!

  • 25. mája (sobota) o 09,00 hod. bude v našom chráme slávnosť prvej svätej spovede a nasledovne v nedeľu pri svätej liturgii o 10,00 hod. slávnosť prijatia Eucharistie.

  • 30. mája (štvrtok) slávime Sviatok najsvätejšej Eucharistie. Môžete deťom dať do košíka lupienky k eucharistickému sprievodu.

  • Dary na chrám: Bohuznáma rod. 100 €. Úprimné Pán Boh zaplať.

  • Upratovanie chrámu 24.05. (piatok): Rodičia detí 3. ročníka.

  • Upratovanie chrámu 31.05. (piatok): Kveta Moškurjaková, Helena Revaková, Mária Nalepovičová, Mariana Miňová, Viera Semanová, Zuzana Havrišová.